โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ฯ คณะครุศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -11 เมษายน 2567 ร่วมทั้งสิ้น 17 คืน 18 วัน  ให้แก่ครูอาสา รุ่นที่ 40 ประกอบด้วยครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนและครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี รวมทั้งสิ้น 64 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ครูอาสาก่อนไปปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ร่วมทั้งเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศทั้งในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ครูอาสาสมัครที่ไปปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องมีหน้าที่ทั้ง 3 บทบาท ได้แก่ บทบาทของครูมืออาชีพ บทบาทของทูตวัฒนธรรม และบทบาทของเด็กวัดตลอดระยะเวลาที่ไปปฏิบัติหน้าที่ 3 เดือนหรือ 1 ปี

 

          การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ในการให้ครูอาสาได้ฝึกปฏิบัติเสมือนจริง โดย มีพระเดชพระคุณพระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม และพระมหาชาญชัย ชยปุตฺโต ให้ความเมตตาชี้แนะและฝึกปฏิบัติการจำลองการใช้ชีวิตเสมือนจริงก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ต่างประเทศ อาทิ การฝากตัวเป็นศิษย์ การเรียนรู้แนวปฏิบัติการเป็นเด็กวัด การปฏิบัติเวรประจำวัน การปฏิบัติตัวและการพำนักตัวเมื่ออยู่ที่วัด เป็นต้น

 

          นอกจากนี้ ครูอาสาสมัครยังได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และการสร้างความเป็นทีม ที่จำเป็นที่ต้องนำไปใช้ปฏิบัติจริง ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ อาทิ การจัดหลักสูตรภาษาไทย มวยไทย การฝึกปฏิบัติการดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย การฝึกปฏิบัติการแสดงหน้าและแต่งชุดการแสดง การฝึกปฏิบัติการการจัดกีฬาสี การฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เกียรติภูมิครูอาสา การฝึกปฏิบัติการการใช้สื่อและการตัดต่อคลิปวิดีโอ การฝึกปฏิบัติการจำลองการสอนผ่านห้องเรียนจำลอง การฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน การปฏิบัติการทำวีซ่าและการนัดหมายวันสัมภาษณ์ การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้และสร้างทักษะการร้องเพลงของสถาบัน การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร การฝึกปฏิบัติการพิธีการทางศาสนา ประเพณีไทย และกิจกรรมวันสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย ตลอด 17 คืน 18 วัน

 

          ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย์ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ และคณะครูอาสาสมัคร รุ่นที่ 40 ทุกท่าน ที่สนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความรู้ ทักษะ และความเป็นทีมก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ

 

ชมคลิปจาก Youtube คลิกที่นี่