• เยาวชนไทยในต่างประเทศจะได้เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย  ตลอดจนเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
  • คนไทยในต่างประเทศและในประเทศไทย  จะมีความเข้าใจอันดีต่อกัน
  • ครูอาสาสมัครจะได้รับประสบการณ์อันมีค่า  สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในประเทศไทยได้