จากการขยายโครงการส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีส่งเสริมการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางการปฏิบัติงาน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะครุศาสตร์ได้รวมโครงการอิสระต่างๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จึงรวมอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมศึกษา โดยมีคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นผู้บริหาร ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะครุศาสตร์ แยกโครงการฯ ออกจากศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เพื่อให้เป็นโครงการเฉพาะที่มุ่งสาธิตการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในต่างประเทศ  ในลักษณะการสาธิตการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนรูปแบบใหม่รูปแบบหนึ่ง กระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๘ คณะครุศาสตร์ ได้ยกระดับโครงการฯ ขึ้นเป็นศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ยกระดับงานของศูนย์ฯ ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจคณะ รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อความยั่งยืนของศูนย์ฯ

 

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ 

ที่ปรึกษา

พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย)

ผู้ก่อตั้งโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยของโรงเรียน

วัดไทยลอสแองเจลิส (มรณภาพ)

 

พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา 

ผู้ก่อตั้งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา

 

พระเทพมงคลวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร)

เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส 

 

พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร)

เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน

 

พระเทพสารสุธี (ทองปลิว มาสวโร)

เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส เท็กซัส

 

พระเทพกิตติวิมล (วงศ์สมาน คุณากโร)

รักษาการเจ้าอาวาส

วัดปุญญวนาราม ฟลอริดา

 

พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีววนนฺโท)

เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

 

พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร)

เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์

 

พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)

เจ้าอาวาสวัดนาคปรก และวัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์

 

พระภาวนาวชิรเทศ วิ. (มงคล มงฺคโล)

ประธานสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน

 

พระกิตติญาณวิเทศ

เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก 

 

พระวรญาณวิเทศ (พยอม กิตฺติโสภโณ)

ประธานสงฆ์วัดธัมมาราม นครชิคาโก

 

พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ)

เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์

 

พระครูวิมลธรรมรังสี (สุภาพ เขมรํสี)

เจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม เดนเวอร์

 

พระครูสุตมงคลวิเทศ (ณันท์มนัส กิตฺติปาโล)

เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช 

 

พระครูวินัยธร (ณัฐ ณฏฺฐปญฺโญ)

เจ้าอาวาสวัดซานฟรานธัมมาราม

 

พระอุดม ฐิตมโน

วัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย

 

ดร.ทรงศรี ฟอแรนส์

โรงเรียนภาษาไทย วัดพุทธรังสี ประเทศออสเตรเลีย

  

รายนามคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ มล. จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ 

รายนามคณะกรรมการศูนย์ฯ

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สัจกุล ที่ปรึกษา

๒) รองศาสตราจารย์ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา ที่ปรึกษา 

๓) รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร บัณฑิตยานนท์ ที่ปรึกษา 

๔) รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ที่ปรึกษา 

๕) คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธาน 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

๖) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองประธาน

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร)

๗) รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี กรรมการ 

๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  มณีเนตร กรรมการ

๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  สุดดี กรรมการ

๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ชยการ  คีรีรัตน์  กรรมการ

๑๑) อาจารย์เจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ์ กรรมการ

๑๒) อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว กรรมการ

๑๓) อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร กรรมการ

๑๔) อาจารย์ ดร.บุณฑริกา  บูลภักดิ์ กรรมการ

๑๕) อาจารย์ ดร.ปิยานี  จิตร์เจริญ กรรมการ

๑๖) อาจารย์ดุสิดา  ทินมาลา กรรมการ

๑๗) นางรัตติกร เอกษมานนท์ กรรมการ

๑๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพร  สิงห์ชัย กรรมการและเลขานุการ

๑๙) อาจารย์กาญจนา เบ้าทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๐) อาจารย์กมลชนก  สกนธวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

รายนามคณะอนุกรรมการศูนย์ฯ

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล ที่ปรึกษา

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ ที่ปรึกษา

๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ที่ปรึกษา

๔) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประธาน

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร)

๕) รองศาสตราจารย์ ม.ล.อัจจิมา  เกิดผล รองประธาน

๖) อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด อนุกรรมการ

๗) อาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช อนุกรรมการ

๘) อาจารย์ ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณ อนุกรรมการ

๙) อาจารย์ทศพร  ศรีแสง อนุกรรมการ

๑๐) อาจารย์ปิยวดี  ฆายะนานนท์ อนุกรรมการ

๑๑) อาจารย์สายสวาท  สุวัณณกีฏะ อนุกรรมการ

๑๒) อาจารย์ธนยศ   พุทธพงศ์ อนุกรรมการ

๑๓) อาจารย์ปรีชา สุริยะ อนุกรรมการ

๑๔) อาจารย์ศิริพร โชติแสงศรี อนุกรรมการ

๑๕) อาจารย์กมลชนก  สกนธวัฒน์ อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๖) นางชุติกาญจน์   ภาคพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ

 

วัดที่เข้าร่วมโครงการ

วัดไทยในต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน (ข้อมูลอัพเดต ปีการศึกษา ๒๕๖๑) มีจำนวน ๑๖ วัด ประกอบด้วย

๓.๑ วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

๑)   วัดไทยลอสแองเจลิส, ลอสแองเจลิส

๒)   วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี., วอชิงตัน ดี.ซี

๓)   วัดวชิรธรรมปทีป, นิวยอร์ก

๔)   วัดธัมมาราม, ชิคาโก

๕)   วัดพุทธานุสรณ์, ฟรีมอนท์

๖)   วัดพุทธดัลลัส, เท็กซัส

๗)   วัดพุทธาวาส, ฮิวส์ตัน

๘)   วัดพุทธวราราม, เดนเวอร์

๙)วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ, บอสตัน

๑๐) วัดมงคลรัตนาราม, ฟอร์ท วัลตัน บีช

๑๑)วัดซานฟรานธัมมาราม, ซานฟรานซิสโก

๑๒) วัดสุทธาวาส, ริเวอร์ไซด์

๑๓) วัดปุณญวราราม, ฟลอริดา

๓.๒ วัดไทยในประเทศออสเตรเลีย

๑๔) วัดพุทธรังษี, ซิดนีย์

๑๕) วัดสังฆรัตนาราม, โกลด์โคสต์

๓.๓ วัดไทยในประเทศนิวซีแลนด์

๑๖) วัดพุทธสามัคคี, ไครสท์เชิร์ช

 

ครูอาสาสมัคร

ครูอาสาสมัคร ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่ ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน และครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ปี มีบทบาทเป็นผู้แทนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการทำหน้าที่ “ครูมืออาชีพ”และเป็นทูตวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเป็นไทยให้กับเยาวชนและชุมชนในต่างประเทศ ผ่านการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย และการจัดกิจกรรมประเพณีไทย โดยมีช่วงเวลา ดังนี้

๕.๒.๑ ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน

๑)สอน และปฏิบัติงาน ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒)สอน และปฏิบัติงาน ณ วัดไทยในออสเตรเลีย ระหว่างเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๒.๒ ครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ปี สอนและปฏิบัติงาน ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกา และ นิวซีแลนด์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้น วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ปฏิบัติงานระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒