วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ฯ คณะครุศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะครูอาสาสมัคร รุ่นที่ 40 จัดการแสดงครูอาสาพิพิธ ครั้งที่ 4 “6 รอบพระชนมพรรษา วิพิธทัศน์ครูอาสาฯ จุฬาฯ เทิดราชัน” โดยเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง ณ ต่างประเทศ ของครูอาสาภาคฤดูร้อน และครูอาสาประจำการ 1 ปี

การแสดงครูอาสาพิพิธในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทยหน่วยราชการในพระองค์มาร่วมแสดงด้วย อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจาก คุณเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ Mr.Dick Custin Counselor for Public Affairs, U.S. Embassy Bangkok คุณสุริยะ สิทธิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พลตรี ชัยยุทธ  วชิรวรภักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิริกิติ์ อาจารย์ศิริลักษณ์  ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.ณประภาพร รุจจนเวท รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์จากสถาบันของครูอาสาสมัครที่ร่ำเรียนมาให้เกียรติมาร่วมงานอีกหลายท่าน

        ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย์ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครูอาสาสมัคร รุ่นที่ 40  และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่สนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญในการแสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างความเชื่อมั่นก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศทุกท่าน

 

ชมคลิปวีดิทัศน์จาก Youtube คลิกที่นี่