พิธีปฐมนิเทศของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทางศาสนา การฟังเทศน์และการตักบาตร ในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีปฐมนิเทศ โดยมีพระครูศรีวชิราทร เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูอาสาฯ นักเรียน และผู้ปกครอง มีการแนะนำครูใหญ่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ พระมหาณรงค์ฤทธิ์ วิสิฏฺฐญาโณ และแนะนำคณะครูอาสาฯ ทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายทะนงศักดิ์ พลเยี่ยม (ครูก็อต) สอนวิชานาฏศิลป์ไทย 2) นางสาวรตญาพร บรรชรรัตน์ (ครูเปียกปูน) สอนวิชาภาษาไทย 3) นางสาวนฤทัย ชัยยิ้ม (ครูอาย) สอนวิชาดนตรีไทย พร้อมทั้งมีการชี้แจงระเบียบการเรียนการสอนโดยครูแต่ละวิชา