วันที่ 26 สิงหาคม 2566 คณะครูอาสาและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน เข้าร่วมจัดการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในงาน Mid-Autumn Lantern Festival ณ เมืองเรนดอล์ฟ มีการแสดงทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ กลองสะบัดชัยพร้อมฟ้อนหางนกยูงเชียงตุง รำกินรี ลายเกราะ และกีปัสเรนัง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความมั่นใจและความกล้าแสดงออกที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอันดีงาม