พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระวิเทศธรรมคุณ พระราชธรรมวิเทศ และ พระกิตติโสภณวิเทศ รายละเอียดดังนี้ ...

1. พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส สหรัฐอเมริกา และรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็น "พระราชวัชรวิเทศ วิเศษศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"

2. พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็น "พระเทพวชิรวิเทศพิเศษศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"

3. พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) เจ้าอาวาสวัดนาคปรก และเจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี ไครสท์เชิร์ช นิวซีแลนด์ เป็น "พระราชวชิรธรรมวิเทศ พิเนตศาสนวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"