วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส จัดกิจกรรม Open House เนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานของนักเรียนแต่ละระดับชั้นและรายวิชา กิจกรรมพบปะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน เพื่อแนะนำแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมฐานสำหรับนักเรียน โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน