โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สถาบันดนตรีไทย และโรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน โดยนักเรียนเข้าโบสถ์เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา และรับฟังปัจฉิมนิเทศจากพระครูปลัดเดชา กวิวํโส ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม จากนั้นนักเรียนได้มีการแสดงในวันปิดภาคเรียน โดยการแสดงผลงานของนักเรียนทั้งสามสถาบัน ประกอบด้วย...

  1. การกล่าวบทกลอน “รากไทย”
  2. การแสดงดนตรีไทยประกอบด้วย เพลงพม่าประเทศ เพลงพม่ากลองยาว เพลงพม่าเขว เพลงแร้งกระพือปีก และเพลงรำวงชาวทะเล
  3. การแสดงของนักเรียนนาฏศิลป์ประกอบดนตรีไทย เพลงพม่ากลองยาว และเพลงแร้งกระพือปีก
  4. การกล่าวบทกลอน “รักษ์ไทย”

 

ตลอดการจัดงานได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะผู้ปกครองในการฝึกซ้อมและสนับสนุนการแสดง บรรยากาศงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน