วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 วัดซานฟรานธัมมาราม ได้จัดพิธีทอดกฐิน ณ Hall of Flowers, Golden Gate Park โดยมีพระอาคันตุกะจากต่างรัฐ พระครูสังฆรักษ์ศุภฤกษ์ ฐานิสฺสโร และ พระมหาลอง ปญฺญาภิวฑฺฒโน วัดป่าชิคาโก พระมหาวีระพนธ์ อภิสาโร วัดป่าธรรมชาติ พร้อมด้วย พระครูปลัด อาโนลด์ อานนฺทปญฺโญ พระมนูญ ชาคโร พระวันตุลย์ เตชปุญฺโญ วัดซานฟรานธัมมาราม เป็นพระผู้ร่วมประกอบพิธีทอดกฐินในครั้งนี้

ภายในงานคณะญาติธรรมได้ร่วมบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าไตร ร่วมพิธีกฐิน และคุณครูอาสาได้จัดการแสดงจากโรงเรียนวัดซานฟราน มาร่วมแสดงในงานกฐินจำนวน 8 ชุดการแสดง

  1. การบรรเลงและขับร้องเพลงต้อยตลิ่งจากคุณครูโรงเรียนวัดซานฟราน
  2. การบรรเลงเพลงชวา
  3. การบรรเลงเพลงเขมรพายเรือ
  4. การบรรเลงเพลง Beautiful in white
  5. การบรรเลงเพลง Have you ever seen the rain
  6. การบรรเลงและขับร้องเพลงวันเกิด
  7. การบรรเลงและขับร้องเพลง Medley เพลงเด็ก
  8. การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงชุด ตารีกีปัส