วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้ากฐินทานให้  นางพรรณี โตวรานนท์ นางแววดาว - นายสมศักดิ์ สมโณ, นางพิชญา - นายเทพ สระขาว, นายวิโชติ นางดาวชัย รอดแจ่ม, นางชื่น เที่ยงธรรม, นางสุรัติ นายสายัน - นายเจมส์ คำแหง พร้อมด้วยชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง นำไปถวายพระสงค์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก มลรัฐนิวยอร์ก โดยคณะครูอาสาประจำการเข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน รวมถึงการรำแห่ผ้าพระกฐินร่วมกับชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในนิวยอร์กในครั้งนี้ด้วย