วัดธัมมารามนครชิคาโก ได้จัดพิธีสลากภัตในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีคุณอาร์ต บุญมา และคุณสุมาลี รัตนาวานิช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในนครชิคาโกร่วมใจกันจัดงานสลากภัต 4 ภาค ในการนี้คณะครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ได้เข้าร่วมการแสดงชุดรำกลองยาว โดยแต่งกายชุดไทยร่วมขบวนแห่งานสลากภัต เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้เยาวชนไทยที่เติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้ ตลอดจนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบต่อไป