วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะครูอาสาแนะนำตัวต่อผู้ปกครองและนักเรียน จากนั้นพระครูศรีภาวนาวิเทศ วิ.ดร. (บุญชู ฐิตปุญฺโญ) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดภาคเรียนโรงเรียนวัดธัมมาราม นครชิคาโก โดยมีพระมหาณรงค์ฤทธิ์ วิสิฏฐญาโณ ครูใหญ่โรงเรียนวัดธัมมาราม นครชิคาโก รวมทั้งคณะไวยาวัจกร ครูอาสาท้องถิ่น คณะครูอาสาจากประเทศไทยในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีเปิด