วันที่ 27 มิถุนายน - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน Summer 2022 ในวันจันทร์-วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ โดยมีวิชาพระพุทธศาสนา ภาษาไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ศิลปะการประดิษฐ์ต่างๆ และการทำอาหารและขนมไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมากโดยมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนจำนวน 24 คน