วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน ได้มีพิธีมอบฤทธิบัตร ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2022 โดยมีจำนวนนักเรียน 24 คน 3 ระดับชั้น คือ

1.ระดับชั้นพยัญชนะไทยและทักษะภาษาไทย (เด็กเล็ก) จำนวน 10 คน

2.ระดับชั้นพยัญชนะไทยและทักษะภาษาไทย (เด็กโต) จำนวน 5 คน

3.ระดับชั้นพยัญชนะและสระ จำนวน 5 คน

4.ระดับชั้นมาตราตัวสะกดและอักษร 3 หมู่ จำนวน 4 คน

 

และในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แสดงการตีกลองยาวและการเต้นเพลงเด็กดอยใจดี

 

คณะครูอาสา ขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าอาวาส พระกมล ธรรมวุฒิ และพระอาจารย์ทุกรูป คณะกรรมการวัด ครูอาสาท้องถิ่น และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ร่วมมือใจสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จตลอดมา