วันที่ 11-15 และ 18-22 เมษายน 2565 คณะครูอาสาสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ประจำการ 1 ปี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยครูกิติศักดิ์ แก้วเสมอตา (ครูไนซ์) ครูธันยบูรณ์ ชมทรัพย์ทวี (ครูบอส) ครูเสาวภาคย์ สมบูรณ์พันธ์ (ครูฟร้องซ์) และครูณัชฐานันท์ ปั้นทองคำ (ครูแจน) ได้รับโอกาสให้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ เมืองแฟร์แบงค์ อลาสก้า และนครลอสแอนเจลิส

 

ในการนี้คณะครูอาสาฯ ขอกราบขอบพระคุณพระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์, พระครูสิริพุทธิวิเทศ(อนันต์ สิริคุตฺโต) รองผู้อำนวยการฯ,คุณทวิทย์ ปิณฑะแพทย์ (พี่เฮส์) ที่ปรึกษาฯ, คุณนันทิยา บุญญถิน (พี่น้อง) ประธานกรรมการฯ, คณะกรรมการโรงเรียนฯ, สภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกาแห่งเมืองฟรีมอนท์, คณะผู้ปกครอง, คุณ Prapakarn Johnson และครอบครัว Johnson, คุณ Chonthira (พี่ท็อป) ผู้สนับสนุนตั๋ว Disneyland, อัยเย Samadhindriya ภิกขุณี ณ วัดวัฎฎพุทธชยันตี 2600 มหาวิหารภิกขุนี แฟร์แบงค์ อลาสก้า ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่พักให้แก่ครูในการทัศนศึกษา ณ แฟร์แบงค์ อลาสก้า, พี่ต้น เจ้าของร้าน Lemon Glass, พี่จอย Madam Joy Alaska Tour, และคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนทุนทรัพย์และเครื่องแต่งกายให้แก่คณะครูอาสาฯ คณะครูอาสาฯ ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย นั่งสุนัขลากเลื่อน, เดินทางท่ามกลางภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเพื่อไปชมถ้ำน้ำแข็ง Castner glacier, แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ  ณ Chena Hot Spring Resort, ชมแสงเหนือ,ทัศนศึกษา ณ บ้านซานต้าคลอส,พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง, พิพิธภัณฑ์ Morris Thompson Cultural and Visitors Center, ทัศนศึกษาในย่านเมืองนครลอสแอนเจลิส, ดิสนีย์แลนด์, และเลโก้แลนด์ คณะครูอาสาฯ รู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจากทุกท่าน และสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างดีที่สุด