เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ครูอาสาสมัครสอนดนตรีไทย นางสาวศศิษยนันท์ รัตนภพ (ครูลูกหมี) มีแนวคิดสร้างสื่อการสอนระนาดจำลองให้กับนักเรียนสถาบันดนตรีไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เพื่อแก้ปัญหาการลืมเพลง เนื่องจากไม่มีระนาดซ้อมที่บ้าน โดยสร้างระนาดเอกจำลองจำนวน 10 ผืน และระนาดทุ้มจำลองจำนวน 8 ผืน รวมทั้งหมด 18 ผืน

ผืน ซึ่งคุณครูลูกหมีได้รับความช่วยเหลือจากพระคุณเจ้าในวัด คุณลุงนฤชัย และคุณลุงสุเวช ในการสร้างระนาดจำลองในครั้งนี้ด้วย หลังจากแจกให้นักเรียนนำกลับบ้านไปฝึกซ้อมแล้วพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเล่นทำนองเก่าได้ในสัปดาห์ต่อมา สามารถต่อเพลงได้ทันที โดยไม่ต้องทวนทำนองเก่าซ้ำหลายๆครั้ง นอกจากนี้ ยังพบว่า นักเรียนสามารถเล่นได้คล่องแคล่วขึ้น และจดจำตำแหน่งของตัวโน้ตได้แม่นยำมากขึ้นด้วย นับว่าระนาดจำลองนั้น ช่วยให้คุณครูสอนบทเพลงต่างๆ ได้เร็วขึ้น ทำให้การเรียนการสอนราบรื่น เป็นไปได้ด้วยดี และทำให้นักเรียนฝึกความคุ้นเคยกับระนาดมากขึ้น สามารถฝึกทักษะเพิ่มเติมได้เองที่บ้าน นอกเหนือจากการเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงที่วัด ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการทำระนาดจำลอง

 

ระนาดจำลองที่ทำขึ้น จะเก็บไว้ประจำห้องดนตรีของวัดธัมมารามค่ะ และมีการทำบันทึกการยืน-คืน เพื่อใช้สำหรับนักเรียนรุ่นต่อๆไปด้วยค่ะ โดยคุณครูทำขนาดย่อมลงจากของจริงเล็กน้อย มีน้ำเบา สะดวกในการนำกลับบ้านค่ะ

 

 

 

 ชมคลิปการฝึกตีระนาดจำลองของนักเรียน คลิปที่ 1 | คลิปที่ 2