คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ และแสดงความชื่นชม ยินดีแก่ครูอาสาสมัคร ประจำการ ปี2564 ที่กำลังจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครตัวแทนครูจากประเทศไทยเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียง ความเชื่อมั่นศรัทธาในความเป็นชาติไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันกษัตริย์ที่เกื้อกูลความเป็นเอกราชมาอย่างยาวนาน

 

>> รับชมวีดิทัศน์ คลิกที่นี่  <<