วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 5.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  มณีเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณาจารย์ และผู้ปกครองร่วมส่งคณะครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำการ 1 ปี พุทธศักราช 2564 เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปีนี้มีครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี จำนวน 4 คน ดังนี้

  1. นายกิติศักดิ์ แก้วเสมอตา ปฏิบัติหน้าที่สอนดนตรีไทย (เครื่องสาย)
  2. นายธันยบูรณ์ ชมทรัพย์ทวี ปฏิบัติหน้าที่สอนดนตรีไทย (ปี่พาทย์)
  3. นางสาวเสาวภาคย์ สมบูรณ์พันธ์ ปฏิบัติหน้าที่สอนนาฏศิลป์
  4. นางสาวณัชฐานันท์ ปั้นทองคำ ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาไทย

 

 

หลังจากนั้นเมื่อเดินทางถึงในเวลา 12.00 น. (เวลาประเทศสหรัฐอเมริกา) คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จำนวน 4 คน เข้ากราบนมัสการพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับโอวาสเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จากนั้น นายทวิทย์ ปิณฑะแพทย์ ประธานกรรมการบริหารวัดพุทธานุสรณ์ นางนันทิยา บุญญถิน ประธานกรรมการโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ และนางกิ่งกาญจน์ สมิตามร เกียว ประธานสภาวัฒนธรรมไทย เมืองฟรีมอนท์  ได้ทำการต้อนรับและให้คณะครูอาสาแยกสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 7 วัน ก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจต่อไป