วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 ครูอาสาทะนงศักดิ์ พลเยี่ยม และครูอาสาชยุต มกรสุต  เดินทางถึงวัดสุทธาวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และแยกสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 7 วัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน