การสอนภาคฤดูร้อนของโรงเรียนในปีนี้เป็นแบบ online โดยจะใช้ ZOOM เป็นสื่อหลักในการสอนโดยครูอาสาได้จัดการเรียนการสอน 5 รายวิชาด้วยกัน ดังนี้

  1. วิชาภาษาไทย 3 ระดับ (beginner, intermediate, advance) รับผิดชอบโดยครูปิ่น
  2. วิชาดนตรีและการประกอบจังหวะ 2 ระดับ (beginner, intermediate) รับผิดชอบโดยครูเจมส์และครูโอ๊ต
  3. วิชา k-pop and international dance รับผิดชอบโดยครูแพรและครูเจมส์
  4. วิชา Thai cooking and crafting รับผิดชอบโดยครูปิ่นและครูโอ๊ต
  5. วิชา Thai culture and storytelling รับผิดชอบโดยครูปิ่นและครูแพร