ผลงานของนักเรียนวัดซานฟรานธัมมาราม ที่ครูอาสาสมัครได้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนในช่วงที่ผ่านมา