ในช่วง social distancing ครูหนู : ครูอาสาวัดไทย ดี.ซี ได้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยออนไลน์ โดยจัดส่งไฟล์แบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกฝนเป็นประจำทุกสัปดาห์ พร้อมตรวจทาน แก้ไข และให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดสอบออนไลน์ปิดภาคเรียนผ่านโปรแกรม zoom ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี โดยการสอบแบ่งตามระดับชั้นที่นักเรียนได้ลงทะเบียนไว้ และทำข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์จากคุณครูลูกหมีเป็นกรรมการช่วยคุมสอบ ทำให้การจัดสอบเป็นไปอย่างราบรื่น