คณะครูได้ทำการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้นหลังจากวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนทำการปิดโรงเรียนเนื่องจากโรคระบาดของ COVID-19 ทางโรงเรียนวัดไทยลอสแองเจลิสจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ขึ้น และในส่วนของวิชาดนตรีไทย (เครื่องสาย) ได้จัดเวลาและตารางเรียนให้สำหรับเด็กๆ และสอนการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และ LINE โดยอนุญาตให้ผู้ปกครองยืมเครื่องดนตรีจากห้องดนตรีไทยได้โดยมีตารางการเรียนการสอนดังนี้

โดยครูจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่

  1. การขับร้องเพลงไทย ทุกระดับชั้น
  2. จะเข้ ทุกระดับชั้น
  3. ซออู้และซอด้วง ทุกระดับชั้น
  4. ขิม ทุกระดับชั้น

 

แบ่งเวลาการเรียนการสอน คนละ 30 นาที

วันศุกร์ 12:00 - 13:00 ซออู้นักเรียนพื้นฐาน และ 14:00 - 15:00 ซอด้วงนักเรียนระดับกลางและขั้นสูง

วันเสาร์ 13:00 - 15:00 การขับร้องเพลงไทยนักเรียนพื้นฐาน 15:00 - 17:00 จะเข้เด็กนักเรียนระดับกลางและขั้นสูง

เสริมขิมวันเสาร์ 13:00 - 17:00 ขิมนักเรียนระดับเด็กพื้นฐานกลางและขั้นสูง

วันอาทิตย์ 13:00 - 15:00 การขับร้องเพลงไทยนักเรียนพื้นฐาน 15:00 - 17:00 จะเข้เด็กนักเรียนระดับกลางและขั้นสูง การขับร้องเพลงไทยนักเรียนระดับสูง 18:00

เสริมขิมวันเสาร์ 13:00 - 17:00 ขิมนักเรียนระดับเด็กพื้นฐานกลางและขั้นสูง

 

โดยใน 1 อาทิตย์ครูได้ทำการเรียนการสอนออนไลน์ ครูจะกำหนดบทเพลงต่างๆ ที่ทำการเรียนการสอนออนไลน์ หลังจากทำการเรียนการสอนครูจะกำหนดผู้เรียนส่งคลิปวีดีโอการฝึกซ้อมผ่านทางกลุ่ม LINE ต่างๆ ที่ครูได้แบ่งกลุ่มไว้เพื่อทำการตรวจว่าในส่วนไหนครวปรับปรุงและในส่วนไหนทำการแก้ไขให้นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อกับไปพัฒนาในด้านต่างๆ

จากการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนสนใจการเรียนออนไลน์ และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

 

ครูนุ พันธ์นุวัฒน์ แป้มวงษ์ ครูสอนภาษาไทยช่วยสอนออนไลน์ในส่วนของขิม