คุณครูได้แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ตามระดับความสามารถและความพร้อมของผู้เรียน โดยแต่ละกลุ่มจะต้องเรียนทั้งหมด 2 รอบ คือ รอบ A และ B (ดังตาราง)

A : รอบสำหรับสอนเนื้อหา

B : รอบติดตามผลเนื้อหาที่สอนไปแล้วหรือขยายความรู้เพิ่มเติมจากที่เรียนในรอบ A

สอนรอบละ 30 นาที ในวันเสาร์และอาทิตย์

 

กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี  โดยคุณครูจะส่งไฟล์ใบงานให้ล่วงหน้า และเมื่อสอนเสร็จผู้ปกครองจะถ่ายภาพใบงานในแต่ละสัปดาห์ส่งลงอัลบั้มในไลน์กลุ่ม เพื่อให้ครูตรวจสอบและประเมินความเข้าใจของนักเรียน จากนั้นครูจะส่งภาพใบงานกลับลงไปเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ตรงจุด  อีกทั้งครูยังได้บันทึกวิดีโอการสอนในแต่ละครั้งและอัปโหลดลง google drive ประจำชั้น ป.3 เพื่อให้นักเรียนที่ขาดเรียนในแต่ละสัปดาห์ได้โหลดวิดีโอการสอน และไฟล์ใบงานมาเรียนย้อนหลังได้