ครูอาสาวัดพุทธาวาส เตรียมแปลงสำหรับปลูกผัก ลงแปลงผักใหม่