วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วัดซานฟรานธัมมารามได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้น มีพุทธศาสนิกชน ผู้ปกครอง ครูอาสาและนักเรียนวัดซานฟรานเข้าร่วมพิธีการดังกล่าว มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การเทศนา สวดมนต์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์และคติธรรมในวันมาฆบูชา การเวียนเทียน และการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ