วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพุทธศานาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา จัดพิธีไหว้ครูและคำนับครูดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย