วันที่ 25 มกราคม 2563 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ทรงศรี ฟอแรน เป็นประธานในพิธี และท่านกงสุล สรียา ปัญญาดี เป็นผู้มอบสัมฤทธิบัตรให้กับนักเรียน มีนักเรียนสำเร็จตามโครงการทั้งสิ้น 73 คน โดยกิจกรรมวันปิดโครงการ ภาคเช้าเป็นพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ภาคบ่ายเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนด้านภาษาไทยดนตรีและนาฏศิลป์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ครูอาสาสมัคร และนักเรียนทุกคน สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่าย