วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อน  โดยมี ดร.ทรงศรี ฟอแรน เป็นประธานในพิธี มีครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เป็นผู้จัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะครูนักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการโรงเรียน  บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน มีการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง เกมการละเล่นของไทย เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง