วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี จัด “พิธีไว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีท่าน ดร.ทรงศรี  ฟอแรน เป็นประธานในพิธี จุดประสงค์หลักในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย และวัฒนธรรมอันดีงาม มีนักเรียนตัวแทนนำสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำบูชาครู กล่าวคำปฏิญาณตน มีการผูกข้อมือรับขวัญนักเรียน บรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความอบอุ่น นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีและรับฟังโอวาท เป็นอันเสร็จพิธี