วันที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่ โดยมีคุณวัชรี นิวเอลล์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย และครูอาสาฯ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิรัตน์  สุเมธิโก วัดพุทธรังษี โดยมี ใจความสำคัญว่า คนเรานั้นต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ จึงจะเจริญก้าวหน้าในชีวิต