ครูอาสาฯ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีร่วมกับผู้ปกครอง จัดกิจกรรม “รับวันปีใหม่” ให้กับเด็ก ๆ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน NSW School of Languages ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี โดยมีท่าน ดร.ทรงศรี  ฟอเรน ผู้บริหารโครงการภาคฤดูร้อนของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่  ในงานมีกิจกรรมแลกของขวัญ และเล่นเกมต่าง ๆ  อย่างสนุกสนาน อาทิ เกมไข่ทะลุมิติ เก้าอี้บันเทิง รื่นเริงกับบอลลูน และเกมศูนย์รวมความรัก ในตอนท้ายได้ร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้