วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธัมมารามได้จัดงานวันฮาโลวีนขึ้น โดยครูภาษาไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม ได้แก่ คิดกิจกรรมเกมภายในงาน เตรียมอุปกรณ์การเล่น เตรียมฐานต่างๆ ออกแบบงาน ตารางกิจกรรม ดำเนินงาน จัดสถานที่ และจัดเก็บสถานที่ โดยได้รับความร่วมมือจากครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย ในการช่วยจัดสถานที่เป็นอย่างดี ร่วมถึงพระภายในวัดที่ช่วยจัดเตรียมสถานที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งวันงานนั้นได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครองในการดูแลฐานกิจกรรมต่างๆ เช่นกัน