เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 วัดซานฟรานธัมมารามได้จัดงานกฐินประจำปีขึ้น ซึ่งเป็นงานใหญ่ของวัด ที่จะได้เรียนเชิญญาติโยมคนไทยและผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ หรือผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไปเข้าร่วมงานกฐินในครั้งนี้ มารวบรวมกันจัดทำบุญครั้งใหญ่กันที่วัดซานฟราน โดยมีจุประสงค์หลักคือ เพื่อสืบทอดประเพณีการทอดกฐิน จัดหาทุนเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมหญิง และสนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาไทยและภาษาไทยวัดซานฟราน

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมและผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก พิธีการออกมาเรียบง่ายและผ่านไปได้ด้วยดี จากการร่วมมือของทุกๆท่าน ตั้งแต่คณะเจ้าอาวาส พระสงฆ์ แม่ชี ครู นักเรียน จนถึงผู้ร่วมงานทุกท่าน งานจึงออกมาสำเร็จลุล่วงได้ มีการแนะนำการ์ตูนอนิเมชั่นของวัดซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวทางพระพุธศาสนา และคำสอนต่างๆผ่านการ์ตูนอนิเมชั่นเพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

และมีการแสดงของกลุ่มเด็กนักเรียนวัดซานฟรานในการกล่าวบทสวดอันเชิญเทวดา และการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน เป็นที่น่าพอใจของผู้ร่วมงานทุกท่าน