วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 คณะครูอาสาวัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน ฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ และจัดเตรียมสถานที่ เพื่อแสดงเนื่องในงานวันออกพรรษา วันปิยมหาราชและวันครบรอบวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ที่วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562