วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะครูอาสาประจำการวัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ รุ่นที่ 35 ได้เดินทางมาถึงสนามบิน และเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว โดยมีคณะพระสงฆ์ นำโดยพระสมุห์เกรียงศักดิ์ ธญฺวโร ครูใหญ่โรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดสุทธาวาส คณะพระสงฆ์และ ครูอาสาประจำการ 1 ปี รุ่น 36