ครูอาสาวัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน จัดเตรียมบอร์ดเนื้อหาวันออกพรรษาและบอร์ดวันปิยมหาราช เพื่อใช้ในงานวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้