วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 คณะครูอาสาฯ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ประกอบด้วย ครูภูรินท์ เทพสถิตย์ (ครูผู้สอนวิชาดนตรีไทยปี่พาทย์) ครูกิตติพงษ์ วงศ์จิ้น (ครูผู้สอนวิชาดนตรีไทยเครื่องสาย) และครูดวงพร มีนุ่น (ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์) ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองแผนกดนตรี-นาฏศิลป์ ณ โรงเรียนวัดไทยลอสแองเจลิส เพื่อชี้แจงเงื่อนไขการเรียนการสอนและข้อมูลต่าง ๆ ในรายวิชา ตลอดทั้งร่วมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมสำหรับงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 22 ทั้งนี้กิจกรรมได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากคณะผู้ปกครองทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี