วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 กิจกรรมสำคัญคือการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้คณะครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี และมอบสัมฤทธิบัตรให้กับคณะนักเรียนและคณะผู้สนันสนุนการศึกษาของโรงเรียนตลอดทั้งปีที่ผ่านมา