วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ครูอาสาประจำการ 1 ปี ต้อนรับคุณครูเจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ์ อาจารย์นิเทศก์ มาเยี่ยมชมความเป็นอยู่และรับชมการเรียนการสอนในช่วง Summer School  ซึ่งอาจารย์ได้ร่วมพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในภายหน้า จากนั้นในวันที่ 3 สิงหาคม มีการร่วมประชุมกับคณะพระสงฆ์ กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโรงเรียนวันอาทิตย์วัดพุทธาวาส ร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด