วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาภาคฤดูร้อนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและวันภาษาไทยแห่งชาติ มีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน ทั้งสองกิจกรรมแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีส้มและสีเขียว เพื่อทำการแข่งขัน โดยในช่วงเช้าเป็นงานกีฬาสี ประกอบด้วยการแข่งขัน 6 รายการ ได้แก่ เป่ากบ ขี่ม้าส่งเมือง กระโดดเชือก เหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรีและกินวิบาก

ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดเป็นการแข่งขันเกมทักษะทางภาษาไทย ดังนี้ เกมจับคู่อักษรไทย เกมฟังหรรษา เกมใบ้คำภาษาไทย เกมยาว ๆ นาน ๆ และมอบเกียรติบัตรการประกวดคัดลายมือ ซึ่งทั้งกิจกรรมกีฬาสีและวันภาษาไทยแห่งชาตินี้นอกจากนักเรียนจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมแล้ว นักเรียนยังได้เล่นเกมกีฬาของไทยที่ได้ใช้ทักษะทางกายและได้ฝึกใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง