คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ได้จัดกิจกรรมงามอย่างไทย ความภาคภูมิใจในต่างแดน โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อรณรงค์และอนุรักษ์ไว้ซึ่งชุดประจำชาติไทยเนื่องจากปัจจุบันการแต่งกายแบบอดีตเริ่มเลือนหายไป แต่ประเทศไทยนั้นมีชุดประจำชาติที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่า มีความงดงามบ่งบอกถึงความเป็น "ไทย" ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนในชาติ