วันที่ 7 และวันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาประจำการและภาคฤดูร้อน วัดธัมมาราม ร่วมกันช่วยพระคุณเจ้าในการจัดทำหนังสือ “ธัมโมภาส” ซึ่งเป็นหนังสือของวัดธัมมาราม จัดพิมพ์ปีละสองครั้ง จำนวนในแต่ละครั้งมากกว่าหนึ่งพันเล่ม โดยคณะครูอาสา มีโอกาสช่วยในการจัดเรียงหน้าหนังสือ เป็นส่วน ๆ แล้วนำแต่ละส่วน รวบรวมออกมาเป็นเล่ม ตรวจสอบความถูกต้องของหน้าหนังสือและเย็บหนังสือจนหนังสือออกมาสมบูรณ์