วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส ได้เปิดรับสมัครนักเรียนปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งรายละเอียดและเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 2) ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในทางที่ดีต่อไป