วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะสงฆ์ กรรมการอำนวยการฯ คณะครูอาสาฯ และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. กับโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครู และระลึกถึงพระคุณของครู พร้อมทั้งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทยผ่านพิธีไหว้ครู โดยในปีนี้มีครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนจำนวน 3 คน คือนางกีรติรัชต์ บุญธรรม (ครูเอื้อง) นางสาวสมิตานัน ตันดี (ครูผึ้ง) และนางสาวเจนจิรา ซิ้มฉาย (ครูเกิ้ล) และมีครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี ของปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนด้วย คือ นางสาวสิริวิมล นนพละ (ครูนาว) นางสาวบุญสิตา แก้วสิงห์ (ครูออม) เป็นความทรงจำอันประทับใจ เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ศิษย์และครู ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยอันดีงามสืบไป