วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภาคฤดูร้อน วัดธัมมาราม จัดพิธีไหว้ครู วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น โดยเริ่มจากพิธีไหว้ครู ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสวันพานไหว้ครูของแต่ละคนขึ้น ในช่วงก่อนวันไหว้ครู ทำให้นักเรียนแต่ละคนมีพานประจำตัวของตนเอง ในพิธีนี้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูตามขั้นตอนพิธีการที่มี จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

 

โดยกิจกรรมเริ่มจากพิธีเปิด การแสดงของแต่ละระดับ ซึ่งฝึกสอนโดยคณะครูอาสาภาคฤดูร้อน จากนั้นจึงเป็นการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดระบายสีและคัดลายมือ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คณะครูอาสาประจำการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมและควบคุมเครื่องเสียง เป็นพิธีกรคู่ ถ่ายภาพบรรยากาศภายในงาน ช่วยในการจัดเตรียมสถานที่และจัดเก็บสถานที่ รวมไปถึงช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ในบางส่วน จากความร่วมมือกันระหว่างคณะครูอาสาประจำการ และคณะครูอาสาภาคฤดูร้อน รวมไปถึงตัวนักเรียนเอง ทำให้พิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านไปได้ด้วยดี