วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูอาสาประจำการ คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม จัดการประชุมขึ้นเพื่อเป็นการกล่าวต้อนรับคณะครูอาสาภาคฤดูร้อน แนะนำการอยู่อาศัยร่วมกัน รวมไปถึงวางแผนงานที่จะเกิดขึ้นในภาคฤดูร้อนต่อไป