วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์ ครูอาสาภาคฤดูร้อนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีพระมหาภูวดล ญาณเมธี ครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นผู้ดูแลงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียนจำนวน 2 ชุด ได้แก่ การแสดงจินตลีลา ชุดรำลึกสุนทรภู่และการแสดงละครสร้างสรรค์ จากเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมนี้มาก จนทำให้กิจกรรมวันสุนทรภู่ในปีนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนานทั้งครู ผู้ปกครองและนักเรียน