วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) จากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียน ประจำปี 2562 ของโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ภาคฤดูร้อน ซึ่งวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ร่วมกับโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนผู้สนใจเป็นประจำทุกปี  ในปีนี้มีครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนจำนวน 3 คน คือนางกีรติรัชต์ บุญธรรม (ครูเอื้อง) นางสาวสมิตานัน ตันดี (ครูผึ้ง) และนางสาวเจนจิรา ซิ้มฉาย (ครูเกิ้ล)  ซึ่งในวันนี้ได้มีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและได้ผูกแขนต้อนรับครูทั้งสามท่าน อย่างเป็นกันเองและอบอุ่น  โดยในปีนี้มีจำนวนนักเรียน  67 คน